Algemeen

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verrichting van diensten ten behoeve van cliënten. Afwijking van deze voorwaarden geldt alleen indien door het autowasbedrijf schriftelijk bevestigd.

 

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • autowasbedrijf: onderneming of deel van onderneming welke zich bedrijfsmatig bezighoudt met dienstverlening op het gebied van reiniging van motorvoertuigen.
  • de klant: de persoon die gebruik maakt van de diensten van het autowasbedrijf.

 

Artikel 1 – Uitleg gebruik

De cliënt dient zich voorafgaand aan het gebruik van de autowasinstallatie te informeren over het juiste gebruik ervan.

Dit kan bij onze medewerkers, telefonisch op het nummer +32 3 85 89 09 of via mail info@carwashschilde.be.

Artikel 2 – Instructies

De klant dient zich te houden aan de instructies op de instructieborden en dient de aanwijzingen op te volgen die door een medewerker van het autowasbedrijf mondeling of door gebaren worden gegeven.

Artikel 3 – Geschiktheid van het voertuig – bijzonderheden

Het voertuig van de klant is alleen geschikt voor de autowasinstallatie als het voldoet aan onderstaande geschiktheidsvoorwaarden en dient de aanwijzingen op te volgen die door een medewerker van het autowasbedrijf mondeling of door gebaren worden gegeven.

Het voertuig van de klant is alleen geschikt voor de autowasinstallatie als het voldoet aan de volgende eisen:

    • het voertuig moet vier wielen hebben en een dichte carrosserie; slechts indien uitdrukkelijk door het autowasbedrijf is aangegeven dat de autowasinstallatie tevens geschikt is voor bijvoorbeeld gebruik door voertuigen met meer of minder dan vier wielen kan van het voorgaande worden afgeweken.
    • de op de autowasinstallatie aangegeven maximum-afmetingen (Hoogte Breedte Lengte) mogen niet worden overschreden.
    • het voertuig mag geen loszittende en/of uitstekende onderdelen hebben die door de (vracht) autowasinstallatie losgerukt kunnen worden. Onderdelen die los kunnen zitten en/of uitsteken zijn o.a. antennes, spiegels, sierstrips, stootlijsten, bumpers, spoilers, schijnwerpers, ruiten- en koplampwissers; ook niet- originele onderdelen of wijzigingen van de carrosserie kunnen los zitten. Door slijtage, kleine schaden, ouderdom etc. kunnen onderdelen die vast lijken te zitten toch loszitten.

De klant dient zelf na te gaan of diens voertuig geschikt is en dient in geval van twijfel een medewerker van het autowasbedrijf om advies te vragen. De klant dient bijzonderheden voorafgaand aan de wasbehandeling bij een medewerker van het autowasbedrijf te melden.

Artikel 4 – Wasresultaat

Bij extreme vervuiling is het autowasbedrijf gerechtigd meerkosten in rekening te brengen. Bij een normaal vervuilde auto mag de klant verwachten dat het in water oplosbaar vuil wordt verwijderd. Er wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de mogelijkheid bepaalde vervuiling te verwijderen. De klant kan er niet op rekenen dat vet, teer, krassen etc. worden verwijderd.

Artikel 5 – Klachten

In geval van een klacht of indien het wasresultaat niet is zoals de klant (gezien het bovenstaande) redelijkerwijs mocht verwachten, dient de klant een medewerker van het autowasbedrijf aan te spreken, zonder het voertuig in de rij voor de autowasinstallatie te plaatsen. Wordt de klacht aangaande het wasresultaat door het autowasbedrijf gegrond verklaard, dan de klant cliënt recht op éénmaal opnieuw wassen volgens het door het autowasbedrijf te kiezen programma.

Artikel 6 – Schade

Het autowasbedrijf is aansprakelijk voor schade die ontstaat door fouten van haar medewerkers, gebruik van ongeschikte (was)middelen of gebreken van de installatie. De klant is aansprakelijk voor schade bij zichzelf, bij het autowasbedrijf of bij andere gebruikers, ontstaan doordat de klant de instructies niet opvolgt of een ongeschikt voertuig laat wassen of andere door hem begane fouten. In geval van overmacht is het autowasbedrijf niet aansprakelijk voor (in)directe schade. Onder overmacht wordt ten minste (maar niet uitputtend) verstaan: schade t.g.v. het gegeven dat een klant instructies niet opvolgt en/ of de installatie onjuist gebruikt of een ongeschikt voertuig laat wassen, onder verwijzing van artikel 1, 2 en 3.

Schade, waarvoor de klant meent dat het autowasbedrijf aansprakelijk is, dient onmiddellijk en voor het verlaten van het bedrijfsterrein aan een medewerker van het autowasbedrijf te worden gemeld. Het autowasbedrijf honoreert bij vermeende aansprakelijkheid van het autowasbedrijf geen verzoeken tot vergoeding van reparaties en herstellingen die zijn uitgevoerd door een derde, voor zover deze werkzaamheden zijn verricht zonder overleg en uitdrukkelijke goedkeuring vooraf van het autowasbedrijf. Partijen kunnen vervolgens, op kosten van ongelijk, aan een expert een oordeel vragen over de oorzaak van het vermeende schadebeeld,  en over de vermeende aansprakelijkheid van het autowasbedrijf en over de hoegrootheid van de schade. Partijen volgen de conclusie uit deze schaderapportage op, tenzij de meest gerede partij binnen twee maanden -op eigen kosten- een contra expertise heeft laten uitvoeren, dat de conclusies uit het eerdere expertise rapport (grotendeels) niet onderschrijft. Beide partijen zullen hieraan op eerste verzoek aan meewerken. In dat geval zal er -wederom op kosten van ongelijk- een derde rapport worden opgesteld, door een expert die de beiden experts samen hebben aangewezen. Dit rapport zal bindend zijn, tenzij de meest gerede partij binnen twee maanden na overlegging van het derde rapport naar de rechter is gegaan, om daar een oordeel over de vermeende aansprakelijkheid van het autowasbedrijf of de begroting van de schade te vragen.

Artikel 7 – Weigeren van klanten

Het autowasbedrijf kan een klant weigeren als diens voertuig voor de autowasinstallatie ongeschikt is of als daarvoor een andere redelijke grond bestaat.

Artikel 8 – Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de klant die worden vermeld op enig formulier (waaronder o.a. het meldingsformulier schade) worden door het autowasbedrijf verwerkt, mogelijk in de zin van de GDPR. Aan de hand van deze verwerking kan het autowasbedrijf: de overeenkomst uitvoeren en zijn verplichtingen jegens de klant nakomen, de klant een optimale service verlenen, hem tijdig voorzien van actuele wasinformatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct marketingactiviteiten. Tegen verwerking van persoonsgegevens in de zin van de GDPR ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door cliënt bij autowasbedrijf aan te tekenen verzet gehonoreerd. Gedurende de aanwezigheid in de wasstraat dient de klant zich te gedragen conform de bepalingen van de Wegenverkeerswet, de nadere regels krachtens deze wet gesteld, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en de daarbij behorende bijlagen, als ook de nadere regels krachtens bedoeld reglement gesteld. Bij het verlenen van toegang zal het kenteken van het Motorvoertuig worden geregistreerd te matchen uit veiligheidsoverwegingen. Daarnaast zal kentekenherkenning worden gebruikt bij verificatie van eventuele schades.